Pravidla

Závodní řád pro dlouhé závody psích spřežení – LONG
2002-08-18 22:49:58 Levíčková Helena – rubrika Řády a směrnice

 

Obsah:

 1. Přihláška
 2. Pravidla pro jezdce
 3. Pravidla pro psy
 4. Nemoci
 5. Značení
 6. Rozdělení do tříd dle velikosti spřežení
 7. Vzdálenosti, bivak
 8. Medikamenty
 9. Výzbroj
 10. Výzbroj k přežití
 11. Ostatní výzbroj
 12. Prohlídka
 13. Pravidla pro start a cíl
 14. Pravidla pro trať
 15. Vedení závodu
 16. Zodpovědnost a sportovní duch
 17. Porušení pravidel

 

1. Přihláška

Přihláška k závodu se podává ve lhůtě, kterou stanoví pořadatel závodu.

Pořadatel může přihlášku s uvedením zdůvodnění odmítnout.

 

2. Pravidla pro jezdce

Spřežení musí být během celého závodu vedeno jezdcem, se kterým startovalo v prvním kole závodu.

Při onemocnění nebo zranění jezdce může být povolena výměna jezdce pouze se svolením vedení závodu. Spřežení může závod dokončit mimo soutěž.

Minimální stáří jezdce činí 18 let. Výjimku může udělit vedení závodu.

Jezdci se mohou zúčastnit pouze tehdy, jestliže se zúčastnili srazu jezdců, který je stanoven v propozicích závodu.

Jezdec, který byl na jednom kontrolním bodu diskvalifikován, nesmí v závodu pokračovat.

 

3. Pravidla pro psy

Vedoucí závodu může při udání oprávněného zdůvodnění odepřít spřežení nebo psu účast na závodu.

Je-li vedoucí závodu přesvědčen o tom, že spřežení nebo jednotlivý pes nestačí požadavkům, potom musí být tento pes nebo spřežení odvoláno ze závodu.

Vedení závodu může nařídit, aby psi byli před startem vyšetřeni uznaným veterinárním lékařem.

Vedení závodu může provádět během celého závodu kontroly dle vlastního uvážení. Jezdcům se toto předem sdělí. Čas zdržení se odečítá.

Odepře-li jezdec nebo majitel vyšetření psů, musí být spřežení odvoláno ze závodu.

V závodu, trvajícím více dnů, smí běžet pouze psi, kteří byli zapřaženi na startu prvního kola. Diskvalifikovaní psi nesmějí již být zařazeni.

Psi, kteří se účastní závodu, musí být minimálně staří 18 měsíců.

 

4. Nemoci

Pro všechny na závodiště přivedené psy, i když nebudou použiti k závodu, musí být přivezeny platné očkovací průkazy. Povinná očkování jsou vzteklina a parvoviróza. Aby byla možnost nákazy při závodu co nejmenší, měli by být psi očkováni proti hepatitidě, leptospiróze, psince a psincovému kašli. Psi a předměty výzbroje, které pocházejí ze psince, ve kterém byly výše uvedené nemoci zjištěny, nesmí být přivezeni(ny) na závodiště.

Zjistí-li veterinární lékař závodu u jednoho na závodišti přítomného psa nakažlivou nemoc, potom bude dotyčné spřežení diskvalifikováno. Všichni ke spřežení patřící psi musí okamžitě opustit území závodiště.

 

5. Značení

Při závodu, které sestávají z více kol, musí být každý pes před startem k prvnímu kolu z identifikačních důvodů označen.

 

6. Rozdělení do tříd – velikosti spřežení 

Závodní třídy se zásadně rozdělují na limitované třídy, otevřenou třídu a na třídu S – Skandinávskou.

Počet psů ve skandinávském spřežení je volný. Vedoucí závodu může stanovit maximální počet psů.

Spřežení limitované třídy 3-4 psů nesmí mít více než 4 a méně než 3 psy.

Spřežení limitované třídy 5-8 psů nesmí mít více než 8 a méně než 5 psů.

Spřežení otevřené třídy nesmí mít méně než 8 psů.

Po startu závodu smí jezdec velikost svého spřežení redukovat. Nesmí být snížena pod minimální velikost.

 

7. Vzdálenosti –bivak

Etapový závod je závod o více etapách, je ponecháno na vůli pořadatele, aby trať měnil podle okolností.

Mezi jednotlivými etapami by měl být povinný bivak. Pouze ve výjimečných případech by se mělo od bivaku upustit.

Bivak musí být plánován tak, aby jezdci vezli všechno nutné pro sebe i pro psy s sebou na saních.

Vedoucí závodu je oprávněn kontrolovat náležitou výzbroj před etapou i po ní.

Prohlídka již ke startu připraveného spřežení musí být ukončena nejpozději 5 minut před startem. Jiná spřežení nesmí být zdržována.

Psi musí být zapřaženi jednotlivě nebo po párech vedle sebe. Každý pes musí být spojen s centrální šňůrou pomocí krční odbočky a postroje.

Existují-li okolnosti, které opravňují k jinému způsobu zapřažení, potom může vedení jiný způsob připustit nebo nařídit.

Přijímání cizí pomoci není dovoleno. Jezdci si mezi sebou smějí pomáhat.

Propozice závodu by měly poukázat na bivak a jeho zvláštnosti.

Vedoucí závodu je oprávněn odmítnout při nedostatečné výzbroji povolení ke startu.

 

8. Medikamenty

Soupis zakázaných látek a medikamentů je obnovován každý rok a obsahuje jejich soupis samostaný dokument.

Všechny substance obsažené na seznamu zakázaných drog jsou zakázány. Ani injekcí podávaná, ani orálně podávaná nebo zevně používaná léčiva nejsou u psa dovolena, jsou-li tím potlačeny náznaky nemoci, bolesti nebo úrazu.

Budou-li pořadatelem prováděny dopingové kontroly, je třeba to uvést v propozicích závodu.

Je-li nařízena dopingová kontrola, musí být jezdec nebo majitel přítomen. Dále musí dát k dispozici seznam všech medikamentů, které byly psu nebo psům podávány v posledních 72 hodinách.

Odmítne-li jezdec nebo majitel odběr vzorku, bude dotyčné spřežení diskvalifikováno.

Bude-li u psa nebo spřežení podán důkaz o požití zakázaného medikamentu, může být pes nebo spřežení diskvalifikován(diskvalifikováno). Před rozhodnutím bude jezdec nebo majitel vyslechnut.

 

9. Výzbroj

Typ saní je libovolný.

Saně musí být dostatečně stabilní, aby unesly jezdce a vykázaly dostatečnou ložnou plochu pro potřebnou výzbroj a jednoho až dva psy.

Každé saně musí být vybaveny solidní brzdou, obloukem a sněžnou kotvou.

Zničí-li jezdec během závodu saně, může použít náhradní.

Na saních musí být vezen také pytel, v němž může být bezpečně uschován vzpouzející se pes, případně bezpečně dopraven zraněný pes, přesto, že se vezou zavazadla.

Nákladní saně nebo pulka musí být spojeny dvěma pevnými táhly s postrojem (postroji) tak, aby tyto nákladní saně nebo pulka nemohly naběhnout na zapřažené psy, musí být postaveny tak, aby přední konce sanic nebyly uloženy volně a nemohly ohrozit jezdce nebo psa, musí umožňovat bezpečné upevnění nákladu a musí být opatřeny provazem, který je během závodu spojuje s jezdcem.
U spřežení tří nebo více psů musí být nákladní saně nebo pulka opatřeny brzdou.

Výzbroj pro spřežení skandinávské pulky se řídí § 10.

 

10. Výzbroj k přežití

Pořadatel může požadovat, aby na saních byla vezena část z dále uvedené výzbroje. V každém případě to pořadatel musí oznámit v propozicích závodu s přesným seznamem výzbroje. Doporučená výzbroj je:

 • spací pytel, stan nebo bivakovací pytel, izolační
  rohož-matrace
 • náhradní ošacení (parku, boty, čepici, rukavice,
  ponožky atd.)
 • čelní svítilna, náhradní baterie, nůž, mapa s
  vyznačenou tratí, kompas
 • vybavení první pomoci pro psa, vybavení první
  pomoci pro člověka
 • náhradní provaz, tažný provaz, krční spojka, karabinky,
  náhradní postroje, obojky
 • vařič, výzbroj pro vaření, zápalky
 • 1 pár sněžnic s vázáním
 • 1 sada obutí pro psy pro každého psa
 • vyvazovací řetěz s kolíky (stake-out), voda, potrava
  pro psy, miska na vodu
 • sekera nebo pila
 • sluneční brýle – ledovcové brýle, ochranný
  krém proti slunci
 • pomocný úvazek 3-5 mm 3-5 m dlouhý
 • lopata na sníh (lavinová lopata)
 • jídlo, termoska s čajem
 • lepící páska (vodotěsná)
 • osobní doklady
 • náhradní lyžařská hůl (skandinávský závod)

Žádný jezdec nesmí opustit závod nebo kontrolní bod, aniž by měl předepsané předměty výzbroje. Prohlídka se provádí buď před závodem nebo po něm.

 

11. Ostatní výzbroj

Pořadatel stanoví před závodem denní dávky pro psy a jezdce (např. 500g suché stravy nebo 1 kg masa), které mají být vezeny sebou.

Zakázané předměty výzbroje jsou:

 • Náhubky, škrtící obojky, biče, zvonky, píšťaly.

Každý jezdec obdrží od pořadatele startovní číslo. Číslo může být upevněno na těle. I na saních. Je třeba, aby bylo vždy dobře viditelné. Aby se prohlídky výzbroje zjednodušily, může pořadatel předepsat v propozicích minimální váhu a pak je věcí jezdce, jakou výzbroj si vybere.

V praxi se osvědčilo – pro spřežení i pulku 7 kg na psa, maximální hmotnost nemá přesáhnout 70 kg.

Váha se počítá ze saní (pulky), táhel (tažných tyčí) postrojů, tažných šňůr, výzbroje pro přežití, případně přídavné zátěže. Přídavnou zátěž si musí každý jezdec obstarat sám

 

12. Prohlídka

Spřežení i celková výzbroj jsou předmětem prohlídky a podléhají schválení vedení závodu, pokud není stanoven váhový limit.

Jezdec, spřežení a výzbroj musí stát na vytyčeném území jednu hodinu před plánovaným časem startu k dispozici pro prohlídku.

Spřežení zařazené před startem již nesmí být prohlíženo v době pět minut před startem.

Prohlídka v oblasti startu a cíle nesmí překážet ostatním spřežením.

Při mezinárodních závodech je tým pro prohlídku složen ze zástupců více národů.

Prohlídka spřežení a výzbroje může být provedena také na kontrolních bodech na trati.

 

13. Pravidla pro start a cíl

Vylosování

Startovní pořadí pro závod se určuje losem. Vylosování se koná před závodem. Pořadatel určí místo a čas losování.

Jsou-li připuštěny pořadatelem dodatečné přihlášky, jsou dodatečně přihlášení zařazeni na konec startovní listiny.

Závody se startem po jednom

Startovní pořadí se určuje losem. Vylosování se koná před závodem. Pořadatel určí místo a čas losování.

Startovní pořadí pro druhé kolo se určuje časem prvního kola. Nejrychlejší spřežení startuje jako první, druhé nejrychlejší jako druhé atd.

V závodě s více než dvěma koly určuje startovní pořadí celkový čas předchozích kol. Spřežení, které je v celkovém čase nejrychlejší, startuje jako první, druhé jako druhé atd.

Závod se startem ve dvojicích

Startovní pořadí se určuje losem. Nejdříve startují čísla 1 a 2, potom 3 a 4 atd.

Startovní pořadí druhého kola se určuje časem prvního kola. Listina výsledků se rozdělí do dvou skupin. Nejrychlejší spřežení skupiny startuje spolu s nejrychlejším spřežením pomalejší skupiny. Dále následují druhá nejrychlejší spřežení obou skupin atd.

V závodě s více než dvěma koly určuje rozdělení do skupin a startovní pořadí celkový čas předešlých kol. Nejrychlejší spřežení obou skupin startují jako první atd.

Rovnost časů

Spřežení se stejným celkovým časem za celý závod dostanou přiznáno vyšší místo.

Ceny za v úvahu přicházející místa se sečtou a rozdělí stejným dílem dotyčným spřežením.

Start – startovní čas

Počítání času začíná časem, který je stanoven ve startovní listině.

Oblouk saní musí být na startovní čáře.

Zpožděné spřežení nesmí překážet ostatním spřežením.

Vedoucí závodu (startér) smí nechat startovat zpožděné spřežení mezi starty, nenaruší-li se tím plánovaný časový interval.

Spřežení, které neuvolní startovní zónu (minimálně 50 m), musí udělat místo pro další spřežení a nesmí jim v žádném případě překážet.

Pomoc ve startovní zóně

Způsob a rozsah pomoci ve startovní zóně jsou stanoveny vedoucím závodu a oznámeny před začátkem závodu

Pokud spřežení opustilo startovní zónu, používá se všech pravidel trati.

Stanovení času – dojezd do cíle

Čas dojezdu spřežení se měří, když proběhne první pes spřežení cílovou čárou.

Výsledný čas spřežení je rozdíl mezi oficiálním časem startu a časem dojezdu do cíle. Všechna zdržení jako jídla, přestávky na odpočinek, přestávky zapříčiněné špatným počasím, časy na špatné trati atd. se započítávají do času kola.

Při lékařských nebo vedením závodu nařízených kontrolách se měření času zastavuje, což znamená: čas zdržení se odečte z celkového času. Jestliže proběhne cílovou čárou spřežení bez jezdce, měří se čas při příchodu jezdce.

 

14. Pravidla pro trať

Projetí tratě závodu

Spřežení a jezdec musí projet celou pořadatelem stanovenou trať závodu.

Opustí-li spřežení bez úmyslu trať, musí jezdec přivést spřežení na to místo, kde spřežení trať opustilo. Není-li to bez větších těžkostí pro jezdce a spřežení možné, smí jezdec jet dále k dalšímu kontrolnímu bodu, jestliže si při tom ani nezkrátí trať, ani nevynechá kontrolní bod.

Trať závodu se jede podle popisu.

Pravidla pro značení tratí:

„Odbočit doprava“ červený nebo oranžový terč-značka na pravé straně trati.

„Odbočit doleva“ červený nebo oranžový terč-značka na levé straně trati.

„Rovně“ modrý terč-značka na levé nebo pravé straně trati.

„Opatrně“ dva nebo několik žlutých terčů-značek na obou stranách trati.

„Zóna se zrušeným právem předjíždění“ – informační tabule s nápisem 800 m.

Vedoucí závodu mohou za určitých okolností použít jiné značkování trati jako např. praporky nebo světelné tabule. Zásadně by však neměla být měněna barva nebo význam. Proti značkám,
které ukazují délku tratí, nejsou námitky.

Chování na trati

Jezdec smí jet na saních, odšlapovat, nebo běžet vedle.

Ve třídě skandinávské – doprovází jezdec své spřežení na běžkách nebo na turistických lyžích.

Jezdec bude diskvalifikován, použije-li během závodu mimo svých saní jiného dopravního prostředku.

Jezdec a spřežení musí tvořit jeden tým. Dvě nebo více spřežení nesmí být spolu svázáno mimo případ, kdy v nouzové situaci poskytují jinému jezdci pomoc. Dojde-li k tomu, musí o tom být kontroly na trati informovány.

Jezdec nesmí jiná spřežení zdržovat.

Pes, který není schopen běžet, musí být vezen s sebou na saních.

Není-li doprava na saních z nějakého důvodu možná, musí jezdec závod předčasně ukončit.

Během závodu není svezení osob na saních dovoleno. Je možné tehdy, jestliže propozice závodu takovéto svezení předpokládají, nebo je svezen jiný jezdec v nouzové situaci.

Zakázaná pomoc

Nikdo mimo jezdce nesmí spřežení dělat vodiče.

Po startu nesmí být mezi spřeženími vyměňováni žádní psi.

Na kontrolních bodech odevzdaní psi smějí být za určitých okolností při dalších (následujících) etapách opět zapřaženi, dovolí-li to vedoucí závodu nebo veterinární lékař.

Žádný jezdec nesmí pro celodenní zásobování svého spřežení nebo sebe samého využívat cizí pomoc. Z toho může vedoucí závodu připustit výjimky, bude-li pomoc rozdělena stejnoměrně na všechna spřežení.

Spřežení bez vedení a jednotliví psi

Spřežení, případně pes bez vedení, nesmí zdržovat ostatní spřežení.

Jezdec musí své uprchlé spřežení nebo svého uprchlého psa dohnat pěšky.

Uprchlé spřežení smí pokračovat na trati bez nebezpečí trestu, jestliže si spřežení nezkrátí cestu, jezdec přijal pouze přípustnou pomoc a nedopustil se jinak žádného prohřešku proti pravidlům.

Přípustná pomoc od okolostojících je omezena na zadržení a podržení spřežení nebo jednotlivého psa bez vedení. Kdokoliv smí a má spřežení nebo volného jednotlivého psa zadržet a podržet.

Právo přednosti

Při dvojitém startu má přednost to spřežení, jehož vedoucí pes se dostal jako první na konec dvojité startovní dráhy. Spřežení jedoucí údolím dolů má vždy přednost. Spřežení, které bylo diskvalifikováno nebo vzdalo, musí dát všem spřežením, které se ještě účastní závodu, přednost.

V rámci zóny 800 m před cílem neexistuje žádné právo na přednost.

Předjíždění

Předjíždějící spřežení může použít práva přednosti, jestliže jeho vedoucí pes je od saní před ním jedoucího spřežení vzdálen 15 m.

Předjížděný jezdec musí uvolnit cestu tím, že řídí své spřežení na stranu trati. Musí přibrzdit nebo zastavit, pokud to předjíždějící jezdec požaduje. Předjeté spřežení smí opět předjíždět teprve po 4 minutách nebo 1,6 km, nebo kdykoli dříve, jestliže se na tom dohodnou oba jezdci.

Tábořiště

Na trati nesmí být zanechány žádné odpadky.

Tábořiště musí být před odjezdem spřežení vyčištěna.

Odpadky musí být buď řádně odstraněny nebo odvezeny na saních s sebou až k místu, které je pro ně určeno.

Tábořiště na trati musí být založena tak, aby ani neomezovala jiné jezdce, ani nenarušovala průběh závodu.

Strava – jezdec – pes

Vedoucí závodu stanoví kontrolní body, na kterých budou připraveny: krmení pro psy, strava pro jezdce a další nutné věci. O vhodné zapečetěné přepravky se musí jezdec postarat sám.

Přepravky musí být opatřeny jménem (nebo startovním číslem) jezdce a označením kontrolního bodu, na kterém mají být připraveny.

Pořadatel může ve výjimečných případech požadovat, aby jezdci nebo jejich pomocníci dopravili přepravky sami na kontrolní body. Musí to však oznámit v propozicích.

Kontrolní body

Kontrolní body jsou místa po trati, která jsou přístupná po komunikaci, ze kterých je možno jezdce nebo spřežení zásobovat, kontrolovat, odložit zraněného psa, poskytnout veterinární pomoc apod. Jeden kontrolní bod u trati je pořadatel povinen zřídit, je-li etapa delší než 50 km. Při etapách kratších než 50 km jsou kontrolními body start i cíl etapy.

Jezdec

Jezdci, kteří závod vzdali, nebo byli vedením závodu diskvalifikováni, musí pokračovat v závodě až ke kontrolnímu bodu, od kterého mohou být odvezeni. Jezdci, kteří během závodu onemocní, nebo si přivodí zranění a chtěli by vzdát, musí jet dál až ke kontrolnímu bodu, kde obdrží pomoc a mohou být odvezeni.

Není-li jezdec již ve stavu, aby dojel až k dalšímu kontrolnímu bodu, založí bivak a po ukončení etapy jej pořadatel i se spřežením přepraví k místu, z něhož může odjet.

Psi

Psi, kteří již nejsou ve stavu, aby pokračovali v závodě, musejí být transportováni ve vaku na saních a smějí být zanecháni na dalším k tomu určeném kontrolním bodu.

Jezdec se postará o označení psa, speciální řetěz pro psa, jakož i za určitých okolností o zásobování vodou nebo krmení pro psa zanechaného na kontrolním bodu.

Na každém kontrolním bodu péči o psa zajistí příslušný veterinární lékař (nebo jeho zástupce), který je vedením závodu pověřen péčí o závod.

Zástupcům vedení závodu na kontrolním bodu musí být jezdcem sděleno, co psu chybí a kam má být po ošetření dopraven.

 

15. Vedení závodu

Zjistí-li se závady na výzbroji, které ohrožují bezpečnost psů ve spřežení, může vedení závodu, veterinární lékař pověřený vedením závodu nebo osoba pověřená vedením závodu zadržet jezdce tak dlouho, až je závada odstraněna, tento čas se neodečítá.

Vedení závodu je oprávněno:

 • Odvolat psy ze spřežení, kteří vzbuzují dojem, že v závodě nemohou pokračovat,
 • Odvolat ze závodu spřežení, jestliže jezdec nezapřáhl požadované minimální množství psů,
 • Určit pomocníky, kteří na kontrolních bodech mohou pomáhat se spřežením.

 

16. Zodpovědnost a sportovní duch

Jezdci jsou zodpovědní za chování svých psů, svých pomocníků, jakož i za chování vlastní na závodišti a závodní dráze.

Musí převládat sportovní duch a zdravý lidský rozum.

Špatné nakládání se psem s nástrojem nebo bez něho (bič, řetěz, jiné předměty) je zakázáno.

 

17. Porušení pravidel

Hlášení porušení pravidel členy vedení závodu

Členové vedení závodu (kontrolní hlídky atd.) hlásí zřejmá porušení pravidel okamžitě (rádiem) vedení závodu.

Vedoucí závodu rozhoduje v těchto případech ve vlastní odpovědnosti o opatřeních, která mají být učiněna.

Hlášení o porušení pravidel účastníky závodu

Jezdci, kteří chtějí oznámit porušení pravidel jiným jezdcem, musí toto co nejrychleji po porušení přednést ústně u některého funkcionáře.

Ústnímu protestu musí následovat písemný protest, který musí být předložen vedení závodu do jedné hodiny po ukončení běhu.

Protesty a výslech

Každý jezdec, který je obviněn z domnělého porušení pravidel, může podat protest a vyžadovat výslech před vedením závodu.

Vedení závodu musí obviněného jezdce vyslechnout.

Disciplinární řízení

Každé porušení těchto pravidel pro dlouhé tratě musí být vedením závodu potrestáno buď ústní důtkou jezdci nebo diskvalifikací spřežení.

Rozhodnutí musí být oznámena jezdci a příslušným kontrolním hlídkám okamžitě.

Disciplinární řízení po ukončení závodu musí být provedena ještě před vyhlášením vítězů.

Při dopingových kontrolách je nutno počkat na laboratorní vyšetření.

Rozhodnutí vedení závodu jsou nenapadnutelná.

Vedení závodu může ve výjimečných případech udělit časové tresty.

 

Příloha:

Zakázané léky a medikamenty.

Jsou zakázány injekcí, orálně podávané nebo zevně aplikované léky nebo medikamenty, jestliže jejich podáním mohou být potlačeny náznaky onemocnění nebo bolesti.

Jsou zakázány následující skupiny medikamentů:

1. Prostředky utišující bolest

2. Prostředky zamezující zánětům

a) kortikosteroidy

b) antiprostaglandiny

c) salicyláty (aspirin)

d) steroidy

3. Prostředky stimulující centrální nervový systém

4. Prostředky potlačující kašel

5. Sedativa, anestetika

6. Diuretika

7. Svalová relaxantiva

8. Anticholinergické substance

9. Antihistaminy

Seznam konkrétních zakázaných léků je velmi rozsáhlý a je stále ve vývoje, je možné jej na vyžádání dostat u antidopingové komise ČR.

 

Levíčková Helena